Etablering av egen virksomhet
Et av de første spørsmål som dukker opp er – Valg av organisasjonsform. Det er i hovedtrekk to alternativer som kan velges, enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Hva man skal velge er avhengig av mange faktorer. Vår samarbeidspartner, Bedriftsøkonomi AS, vil her presentere alternativene:

Enkeltpersonforetak

Skal du starte for deg selv?

Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på.

Denne organisasjonsformen har noen fordeler, og noen ulemper. Det gir deg stor grad av frihet, men kan også gi betydelig risiko fordi du har personlig ansvar for økonomien.

Hva kjennetegner et enkeltpersonforetak:

 • Ubegrenset personlig ansvar (jo høyere økonomisk risiko foretaket tar, jo mer taler det for å heller velge en organisasjonsform med begrenset personlig ansvar).
 • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko (tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet).
 • Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte).
 • Innehaver har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere.
 • Er ikke en egen juridisk person.
 • Er lite investorvennlig.

Næringsvirksomhet

Et vilkår for å registrere et enkeltpersonforetak er at du driver næringsvirksomhet (er selvstendig næringsdrivende). For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. Hvis aktiviteten din oppfyller disse vilkårene driver du sannsynligvis næringsvirksomhet.

 

Ansatte

Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og følgelig ikke lønnsmottaker. Du skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift. Du mottar ikke lønn for jobben du gjør, men du disponerer overskuddet og du kan gjøre privatuttak. Dersom du ansetter noen blir du arbeidsgiver, og må betale lønn til arbeidstakeren og arbeidsgiveravgift. Ektefellen din kan arbeide i foretaket og motta andel av overskuddet, men kan ikke ansettes.

 

Sosiale rettigheter

Sykepenger – Som innehaver av enkeltpersonforetak vil du normalt ha dårligere sosiale rettigheter enn om du er arbeidstaker. Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 75 % dekning. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100 % dekning fra dag en. Du kan tegne ulike forsikringer for å bedre dine sykepengerettigheter.

Dagpenger – Du opparbeider ikke rett til dagpenger av det du tjener i enkeltpersonforetaket ditt.

Pensjon – Som innehaver av enkeltpersonforetak tjener du opp pensjon av din næringsinntekt.  Ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Du kan også inngå private pensjonsavtaler.

Skatt

Du må beregne hvor mye foretaket ditt forventer å gå med overskudd. Du melder forventet overskudd som endring i skattekortet ditt. Skatteetaten vil så beregne hvor mye skatt du må betale. Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig. Generelt vil skatteprosenten ligge et sted mellom 35,4-49,9%. Enkeltpersonforetak må levere skattemelding for næringsdrivende. Skal det i tillegg leveres næringsoppgave må du også levere skjemaet “Personinntekt fra enkeltpersonforetak” (RF-1224) som vedlegg til skattemeldingen.

 

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en omsetningsavgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et enkeltpersonforetak som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgifts registeret.

 

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

 

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Noen fordeler og ulemper med enkeltperson-foretak:

 

Fordeler:

 • Enkelt å komme i gang
 • Lave kostnader ved oppstart
 • Få formelle krav
 • 100 % eierstyrt

Ulemper:

 • Personlig ansvar
 • Begrensede sosiale rettigheter
 • Forskuddsskatt
 • Lite «investor-vennlig»

 

Planlegging

Å starte egen bedrift er en stor og viktig beslutning. Det kan også være dyrt og tidkrevende å få ideen din gjennomført. For å vite hva som kreves av deg er det viktig å bruke tid på god planlegging før du registrerer foretaket ditt.

 

Registrering og organisasjonsnummer

Det er gratis å registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret.

Et enkeltpersonforetak som skal drive med varesalg, foreta pant i varelager eller ha mer enn fem ansatte må registreres i Foretaksregisteret, der det er et gebyr på kr 2 250,- (pr. 21.02.2018).

Trenger du hjelp for å komme i gang? Ta kontakt mail

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din situasjon.

Aksjeselskap (AS)

Planlegger du å starte næringsvirksomhet alene eller sammen med andre? Innebærer næringsvirksomheten en økonomisk risiko? Vil du ha rettigheter som arbeidstaker og muligheten til å bygge opp kapital i selskapet? Da kan aksjeselskap være en hensiktsmessig organisasjonsform.

Hva kjennetegner et aksjeselskap:

 • Begrenset personlig ansvar
 • Rettigheter som ansatt
 • Egen juridisk person
 • Investorvennlig

Hva er aksjeselskap?

 • Aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Eier(ne) må likevel forvente å stille ytterligere sikkerhet dersom det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån. Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner.
 • Aksjekapitalen er sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. (Selskapet kan bruke av aksjekapitalen til å gjøre investeringer, men må sørge for å ha betalingsevne og en forsvarlig egenkapital.) Når du etablerer aksjeselskapet bør du derfor ha penger ut over aksjekapitalen som kan dekke aksjeselskapets kostnader.
 • Det begrensede ansvaret, fleksibiliteten og omsetteligheten av aksjene gjør at et aksjeselskap er å foretrekke dersom man planlegger å være flere eiere og eventuelt få investorer til selskapet.
 • Aksjeloven en nyttig kilde til informasjon om hvilke regler aksjeselskapet må forholde seg til.

Ansatt

En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du skal ha lønn.

Eier av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om han/hun arbeider i selskapet. Utbetaling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje som utbytte. Du opparbeider deg ikke sosiale rettigheter av det som utbetales som utbytte.

 

Sosiale rettigheter

Sykepenger – Som eier og ansatt har du krav på 100 % sykepenger fra første sykedag. Men vær oppmerksom på at NAV dekker sykepengene fra dag 17. De første 16 dagene er det aksjeselskapet som arbeidsgiver som skal betale sykepenger.

Dagpenger – Som eier og ansatt i aksjeselskapet opparbeider du rett til dagpenger ved arbeidsledighet, på lik linje med andre arbeidstakere. Vilkårene for å motta dagpenger finner du hos NAV. NAV om dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Pensjon – Som eier og ansatt i aksjeselskapet tjener du opp pensjonsrettigheter av det du mottar i lønn, på lik linje med andre arbeidstakere. Ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Dersom selskapet har flere ansatte vil det normalt ha plikt til å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Skatt

Overskuddet i et aksjeselskap beskattes i inntektsåret 2018 med 23 %. Skatten betales i to terminer året etter inntektsåret.

Det kan besluttes å betale ut utbytte i et aksjeselskap. Utbytte til personlige aksjonærer beskattes med 30,59 % i inntektsåret 2018, mens utbytte til selskapsaksjonærer er tilnærmet fritatt beskatning.

For selskap og eiere under ett kan samlet skattesats bli 46,55 % i aksjeselskap.

Dersom selskapet ikke deler ut utbytte betyr det at selskapet kan opparbeide seg kapital som beskattes med 23%.

 

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en omsetningsavgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et aksjeselskap som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgifts registeret.

 

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Aksjeselskap vil i tillegg ha regnskapsplikt. Det innebærer at selskapet skal årlig levere årsregnskap til regnskapsregisteret. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

Alle aksjeselskap med mindre enn 6 millioner kroner i omsetning kan normalt velge bort revisjon av årsregnskapet.

 

Roller i aksjeselskap

Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste myndighet og det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett. Alle aksjeselskap skal avholde generalforsamling årlig. Generalforsamlingen velger blant annet styret.

Styret skal bestå av minst en person og styret møtes ved behov. Styret er ansvarlig for driften og organiseringen av selskapet. Minimum halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge eller i et annet EØS- land. Styret ansetter daglig leder.

I mange aksjeselskap har eieren alene alle disse rollene. Vær oppmerksom på at disse kravene gjelder uavhengig av selskapets størrelse.

Aksjeloven om krav til bosted 

 

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Noen fordeler og ulemper med aksjeselskap:

 

Fordeler:

 • Begrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser
 • Bygge opp egenkapital med lavere skatt enn for enkeltpersonforetak
 • Tilnærmet skattefritt utbytte til selskapsaksjonærer, det vil si aksjonær som ikke er privatperson
 • Muligheten til å være ansatt
 • «Investorvennlig»

Ulemper:

 • Formaliteter
 • Arbeidsgiveravgift
 • Krav om aksjekapital

 

Planlegging

Å starte egen bedrift er en stor og viktig beslutning. Det kan også være dyrt og tidkrevende å få ideen din gjennomført. For å vite hva som kreves av deg er det viktig å bruke tid på god planlegging før du registrerer aksjeselskapet ditt.

 

Registrering og organisasjonsnummer

Registrering av aksjeselskap skjer via Samordnet registermelding i Altinn. Det er et gebyr på kroner 5 570,- (pr. 21.02.2018).

Etter at registreringen er behandlet får du tildelt foretakets organisasjonsnummer.

Hva skal man velge?

Har man kr 30 000 vil jeg anbefale alle å starte et aksjeselskap. Tenk spesielt på de sosiale rettighetene du får i et aksjeselskap i forhold til enkeltpersonforetak.

Man kan starte virksomheten i et enkeltpersonforetak og etterpå etablere aksjeselskap. Dette er det mange som har gjort med stor suksess.

Ta kontakt med Bedriftsøkonomi AS i dag!

Med mange års erfaring kan Bedriftsøkonomi AS bistå med allt innen oppstart, drift og utvikling av din bedrift. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!